Emberiza schoeniclus - Emberiza schoeniclus

Emberiza schoeniclus

Common Reed Bunting

Common Reed Bunting
Rohrammer

Brandenburg, Germany