Orange-footed Scrubfowl - Megapodius reinwardt

Reinwardthuhn

Orange-footed Scrubfowl

Orange-footed Scrubfowl
Reinwardthuhn

Mt Lewis, Queensland