European Stonechat - Saxicola rubicola

Europäisches Schwarzkehlchen

European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria
European Stonechat

European Stonechat
Europäisches Schwarzkehlchen

Lake Neusiedl, Austria